ANTICHE CITTÀ E PAESAGGI D’ALBANIA
Un secolo di ricerche archeologiche italo-albanesi

QYTETET ANTIKE DHE PEIZAZHI NË SHQIPËRI
Një shekull kërkimesh arkeologjike italo-shqiptare

per la versione PDF cliccare qui

 45,00

ISBN: 978-88-7228-795-8
Collana: ADRIAS - 12
A cura di: Giuseppe Lepore
Edizione: 2016
F.to: 22,5 × 28 cm.
Pagine: 140
Imm. a colori

Descrizione

Il volume documenta una Mostra dedicata all’archeologia dell’Albania e alla storia dei rapporti tra archeologi italiani e territorio albanese. Tre sono le sezioni di questo racconto: nella prima parte viene affrontata la storia degli archeologi italiani in Albania tra la fine dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale. La seconda è dedicata alle nuove Missioni archeologiche che, a partire dal 2000, hanno ripreso a effettuare scavi e ricerche sul suolo albanese (Università di Bologna, Chieti, Macerata, Foggia, Bari e Ferrara). Nella terza ed ultima parte sono presentate le schede dei materiali esposti, dalle sculture rinvenute negli anni ‘20 del Novecento a Phoinike e Butrinto agli oggetti recuperati durante le ricerche più recenti.

Vëllimi dokumenton një ekspozitë dedikuar arkeologjisë në Shqipëri dhe historinë e raporteve midis arkeologjisë italiane dhe shqiptare. Vëllimi ndahet në tre pjesë: në pjesën e parë do të përqëndrohemi mbi historinë e arkeologjisë italiane në Shqipëri, midis fundit të shek. XIX dhe fillimit të Luftës së Parë Botërore. Pjesa e dytë i dedikohet misioneve arkeologjike të viteve të fundit, të cilët prej vitit 2000, zhvillojnë kërkime dhe gërmime arkeologjike (Universiteti i Bolonjas, Kieti, Maçerata, Foxhia, Bari dhe Ferrara). Pjesa e tretë dhe e fundit, është e përbërë nga skedat e materialeve të ekspozuara, nga skulpturat e zbuluara në Phoinike dhe Butrint në fillim të shek. XX, dhe deri në objektet e zbuluara në kërkimet e viteve të fundit.

INDICE

Mirela Kumbaro – Minitria e Kulturës

Alberto Cutillo – Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di Albania

Luan Përzhita – Instituti i Arkeologjisë (Qendra e Studimeve Albanologjike) – Tirana

Giuseppe Lepore – Curatore della Mostra – Università di Bologna

GLI ARCHEOLOGI ITALIANI E L’ALBANIA (1880-1944)

ARKEOLOGËT ITALIAN DHE SHQIPËRIA (1880-1944)

di Sandro De Maria

LE NUOVE MISSIONI ARCHEOLOGICHE IN ALBANIA

MISIONET E REJA ARKEOLOGJIKE NË SHQIPËRI

LA CAONIA: PHOINIKE E BUTRINTO

KAONIA: PHOINIKE DHE BUTRINTI

di Giuseppe Lepore, Belisa Muka

ARCHEOLOGIA URBANA A DURRËS: LE RICERCHE DELLA MISSIONE

ARCHEOLOGICA ITALIANA

ARKEOLOGJIA URBANE NË DURRËS: KËRKIMET E MISIONIT ARKEOLOGJIK ITALIAN

di Sara Santoro

HADRIANOPOLIS E LA VALLE DEL DRINO: RICERCHE DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA

E DELL’ISTITUTO ARCHEOLOGICO ALBANESE DI TIRANA

HADRIANOPOLIS DHE LUGINA E DRINIT: STUDIMET E UNIVERSITETIT TË MACERATËS

DHE INSTITUTIT ARKEOLOGJIK SHQIPTAR

di Roberto Perna, Dhimiter Çondi

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN ALBANIA (PROGETTO LIBURNA): PORTI E APPRODI

DA DURAZZO A PORTO PALERMO

ARKEOLOGJIA NËNUJORE NË SHQIPËRI (PROJEKTI LIBURNIA): PORTE DHE VENDZBARKIME

NGA DURRËSI NË PORTO PALERMO

di Giuliano Volpe, Giacomo Disantarosa, Danilo Leone, Mariuccia Turchiano

RICERCHE PER L’ANALISI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ARCHEOLOGICO DELL’ALBANIA

KËRKIME PËR ANALIZIMIN DHE PROMOVIMIN E VLERAVE TË TRASHËGIMIS

ARKEOLOGJIKE NË SHQIPËRI

di Roberta Belli Pasqua, Luan Përzhita

L’ALBANIA SUD-OCCIDENTALE, UN CORRIDOIO PALEOLITICO

PER LA COSTA NORD-MEDITERRANEA

SHQIPËRIA JUG-PERËNDIMORE, NJË KORRIDOR GJATË PALEOLITIT

PËR NË BRIGJET VERIORE TË MESDHEUT

di Marco Peresani, Ilirjan Gjipali, Matteo Romandini, Rudenç Ruka

L’ESPOSIZIONE – EKSPOZIMI

LE SCULTURE

SKULPTURAT

Giuseppe Lepore, Belisa Muka

LA NECROPOLI DI PHOINIKE

NEKROPOLI I PHOINIKES

Anna Gamberini

STRATIGRAFIA URBANA DELL’ANFITEATRO DI DURRËS

MATERIALI ARKEOLOGJIK I SHTRESAVE URBANE NË AMFITEATRIN E DURRËSIT

Sara Santoro, Sonia Antonelli

HADRIANOPOLIS

HADRIANOPOLIS

Sofia Cingolani, David Sforzini

PROGETTO LIBURNA 2007-2010

ARKEOLOGJIA NËNUJORE: PROJEKTI ”LIBURNA”

Giacomo Disantarosa